Area Manager (ຜູ້ຈັດການເຂດ)

Job description

JOB DESCRIPTION

 

Delivery Hero (Lao) Sole., Ltd

(foodpanda Laos) 

ຕ້ອງການ Area Manager (ຜູ້ຈັດການເຂດ):

 • ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳເມືອງຜົ້ງສາລີແຂວງຜົ້ງສາລີ
 • ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳເມືອງໄຊສົມບູນແຂວງໄຊສົມບູນ
 • ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳເມືອງສາມັກຄີໄຊແຂວງອັດຕະປື

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ກຳລວມທຸກວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດ ເມືອງ/ແຂວງດັ່ງກ່າວ
 • ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂອດການບໍລິການ
 • ວາງແຜນ ແລະ ລາຍງານ ແຜນການເຮັດວຽກຫາຜູ້ຈັດການປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່
 • ສົ່ງເສີມວຽກງານຝ່າຍຂາຍ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງໄວ້

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:

 • ສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາຕີສາຂາ ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຕະຫຼາດ ການຂາຍ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Email ແລະ Microsoft Excel, Word , Power point ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ
 • ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ມີທີ່ພັກອາໄສຢູ່ເມືອງ/ແຂວງດັ່ງກ່າວ

ສະຫວັດດີການ:

 • ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານ
 • ມີເງິນ KPI ຕາມເປົ້າທີ່ເຮັດໄດ້
 • ມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ-ອຸປະຕິເຫດ
 • ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບພະນັກງານທຸກໆເດືອນ
 • ມີ product ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຕາມໂອກາດຕ່າງໆ
 • ມີການເທຣນນິ່ງທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ເມວ recruitment@foodpanda.la ຫຼືໂທ 020 5858 5860 / 030 534 6767

Contacts

 • recruitment@foodpanda.la

Location